Skip to main content

Vedtægter for andelsselskabet Sydals Øst Vandforsyning

§ 1  navn og hjemsted.

senest ændret efter generalforsamling den 18. august 2021.

 

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,hvis navn er Sydals Øst Vandforsyning a.m.b.a.

Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune.

 

§ 2  formål.

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

 

 

§ 3  medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen, kan give en anden myndig person, der er bosiddende på ejendommen, fuldmagt til at varetage sine interesser i selskabet og i selskabets bestyrelse.

Ved fraflytning af ejendommen, udtræder man automatisk af bestyrelsen.

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen kan til enhver tid tilbagekalde en fuldmagt.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, medmindre andet er tinglyst på ejendommen.

§ 4  medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Sønderborg Kommune godkendte regulativ.

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

§ 5  medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

 

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Det påhviler andelshaverne til en hver tid, at sørge for at vandmåleren er tilgængelig for inspektion, aflæsning og udskiftning.

Er dette ikke tilfældet, vil arbejdet med at få vandmåleren fri, blive udført for andelshaverens regning.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6  udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7  levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

§ 8  generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen skal afholdes digitalt.

Digital generalforsamling kan være et supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen.

Dette muliggør, at medlemmerne kan deltage elektronisk i og stemme under generalforsamlingen uden at være fysisk til stede.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre medlemmerne bekendte med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse medlemmerne om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Selskabets medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal, for at kunne behandles på den ordinære generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  • Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  • Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 9  stemmeret og afstemninger

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

§ 10  bestyrelsen

 

Selskabets bestyrelse består af 12 medlemmer, valgt af generalforsamlingen:

• 2 medlemmer vælges fra Skovby, Fjelby og Vibøge området.

• 2 medlemmer vælges fra Lysabild og Lysabildskov området.

• 2 medlemmer vælges fra Tandslet, Tandshede og Jestrup området.

• 1 medlem vælges fra Mommak og Sarup området.

• 1 medlem vælges fra Majbøl området.

• 1 medlem vælges fra Ertebjerg området.

• 1 medlem vælges fra Asserballeskov området.

• 2 medlemmer vælges efter indstilling fra Skovmose sommerhusområde efter de for denne forenings gældende vedtægter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, idet der,

• på lige år vælges et medlem fra Skovby, Lysabild, Tandslet, Mommark og Majbøl området, og

• på ulige år vælges et medlem fra Skovby, Lysabild, Tandslet og Ertebjerg og Asserballeskov området, og

• hvert andet år vælges 2 medlemmer efter indstilling fra Skovmose sommerhusområde efter de for denne forenings gældende vedtægter.

Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælger generalforsamlingen én suppleant for hvert bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Valget gælder for 2 år, idet der vælges én hver år.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, sekretær og kasserer, samt et økonomiudvalg.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Økonomiudvalget sørger for opstillingen af årsregnskabet samt udfærdigelse af budget og takstblad, som sendes til godkendelse af bestyrelsen og generalforsamlingen.

Økonomiudvalget består af 4 medlemmer. Bestyrelsens formand og kassereren er faste medlemmer, herudover vælger bestyrelsen 2 medlemmer fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og indstiller årsregnskabet til godkendelse på generalforsamlingen tillige med budgettet og takstbladet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

§ 11  tegningsret

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 12  regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.

Bogføringen skal foretages efter almindelige regnskabsprincipper og i henhold til bogføringsloven.

Revision af regnskaberne foretages af en kritisk revisor valgt af generalforsamlingen blandt selskabets medlemmer og/eller en registreret eller en statsautoriseret revisor. Der skal vælges en revisor hvert år.

Den af generalforsamlingen valgte revisor, skal udarbejde årsrapporten. Årsrapporten forsynes med en påtegning om gennemgang.

Revisor har adgang til alt regnskabsmateriale og korrespondance. Bestyrelsen og driftsledelsen skal bistå revisor med nødvendig information.

Årsrapporten underskrives af bestyrelsen og fremlægges med henblik på godkendelse på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan vedtage, at årsrapporten skal revideres. En sådan beslutning kan kun gælde fremadrettet.

Generalforsamlingen kan give bestyrelsen bemyndigelse til at foretage skift af revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 13  opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 8 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

§ 14  ikrafttræden

Således som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. august 2021 og den ekstraordinære generalforsamling den 8. september 2021.

Sydals Øst Vandforsyning