Skip to main content

Kontrolbeskrivelser

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet skal der føres løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Normal kontrol på vandværket

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med  spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker. Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

Udvidet kontrol på vandværket

Denne kontrol på almene-  og ikke almene vandforsyninger der indvinder mere end 3.000m³ årligt omfatter alle de stoffer, der naturligt findes i grundvandet, samt forureningsindikatorer for husspildevand, lossepladsperkolat m.v. Kontrollen med vandforsyningens vandbehandling er i forhold til den normale kontrol udvidet til kontrol af, om de i grundvandet muligt forekommende  luftarter svovlbrinte, methan og aggressivt kuldioxid fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det undersøges tillige, om beluftningen er tilfredsstillende, og om en eventuel neutralisation af surt grundvand er tilstrækkelig god.

Kontrol med uorganiske sporstoffer for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde mindre end 350.000 m³

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter de mest betydende sporstoffer herunder tungmetaller, som findes i grundvandet eller kan afgives fra ledningsnettet.

Kontrol med uorganiske sporstoffer for vandværker med en årlig udpumpet vandmængde over 350.000 m³

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter de mest betydende sporstoffer herunder tungmetaller, som findes i grundvandet eller kan afgives fra ledningsnettet.

Kontrol med organiske mikroforureninger (Obligatorisk kontrol)

Den obligatoriske kontrol består af de hyppigst forekommende forureninger med organiske mikroforureninger, som er fundet i Danmark. Der skal derfor måles for pesticider og relevante nedbrydningsprodukter.

Kontrol med organiske mikroforureninger (Obligatorisk ved særlige betingelser)

En række stoffer er omfattet af EU’s drikkevandsdirektiv og der er derfor en forpligtigelse til at kontrollere for disse stoffer. Stoffernes tilstedeværelse i drikkevandet forventes ikke at være generel i Danmark, derfor skal kontrollen kun gennemføres, hvis der er særlige forhold der taler herfor. Andre stoffer tilpasses efter de mulige forureningskilder.

Begrænset kontrol

Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne. Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne. Foruden en række obligatoriske parametre der skal kontrolleres i ledningsnettet er der en række parametre for hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold.

Vil du vide mere?

På Dansk Vand og Naturcenters hjemmeside kan du læse hvilken betydning de forskellige stoffer har for kvaliteten af drikkevandet.

Klik her for at åbne analyseordbog i et nyt vindue.