Skip to main content

KONTROLMANUAL FOR VANDMÅLERE I DRIFT

for

SYDALS ØST VANDFORSYNING
1. Indledning 
1.1 Baggrund og formål

I denne kontrolmanual beskrives det kontrolsystem som Sydals Øst Vandforsyning har opbygget for at overvåge nøjagtigheden af alle vandværkets afregningsvandmålere. 

Kontrolsystemet skal sikre, at vandmålerne overholder de gældende krav til nøjagtighed, således at forbrugerne kan have tillid til afregningen af vand og dermed forbundne skatter og afgifter sker på retfærdig og på fuldt betryggende vis. 

1.2 Statistisk stikprøvekontrol

Kontrollen af vandmålerne udføres som statistisk stikprøvekontrol med enkelt stikprøveudtagning.

Partierne dannes med ensartede karakteristika således , at stikprøveresultaterne kan betragtes som repræsentative for det målerparti, som målerne udtages fra.

Målerpartierne godkendes eller forkastes på grundlag af antal fundne fejlemner i stikprøven. 

1.3 Referencer

Følgende bestemmelser og retningslinier er lagt til grund ved etablering af kontrolsystemet: 

  • Erhvervsfremme Styrelsens Bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af varmt og koldt vand. (bekendtgørelse nr. 68 af 27.januar 1997 med senere ændringer)
  • Erhvervsfremme Styrelsens "Målerteknisk Direktiv, MDIR nr. 02.36-01, udg. 2 af 19. november 1997 - Koldt - og Varmtvandsmålere. Kontrolsystem for målere i drift Minimumskrav/Vejledning". 
  • DS/ISO 2859. 
1.4 Ansvar

Vandværkets bestyrelse udarbejder en plan for udførelse af stikprøvekontrol - opdeling i partier m.v. - i overensstemmelse med de gældende retningslinier. 

Vandværkets bestyrelse skal påse, at planen for udtagelse af vandmålere til kontrol m.v. følges, og at der følges op på resultaterne af kontrollen med eventuel reduktion af opsætningstiden eller udskiftning.

2. Arbejdsprocedure 
2.1 Dannelse af målerpartier til stikprøvekontrol

Partierne dannes af vandmålere, der er opsat inden for Sydals Øst Vandforsyning forsyningsområde, og som er ens med hensyn til målerprincip, fabrikat, målerstørrelse og opsætningsperiode.

Med opsætningsperiode menes en 12 måneders periode, og årgangen angives hvor hoveddelen af måleropsætningen er foretaget. 

Et målerparti kan højest indeholde 420 vandmålere. 

Målerne og de tilhørende data registreres i Sydals Øst Vandværks system for kontrol af målere i drift. 

De skærmbilleder der benyttes under programmet kan ses i manualen for programmet som opbevares på kontoret. 

Stikprøveplanen fremgår af Bilag 1, og den opdateres efter hver stikprøvekontrol. 

2.3 Udtrækning af målere til stikprøve

Målerne til stikprøven udtrækkes i overensstemmelse med DS/ISO 2859 som enkelt stikprøve. 

Målere større end QN 10 kontrolleres 100 % 

Enkelt stikprøve 

Partistørrelse Antal målere til stikprøve Max antal målere med fejl
272 31 3
307 34 3

Ud over det angivne antal målere udtages ca 20 % ekstra målere til afprøvning, såfremt de udtagne målere viser sig fejlbehæftede og ikke egnede til afprøvning.

Vandmålerne til stikprøven udtrækkes tilfældigt blandt alle partietes målere ved hjælp af statistikfunktionen ( Random) i Sydals Øst Vandforsyning målerregistrerings program. 

2.4 Håndtering af vandmålere til stikprøvekontrol

De udtrukne vandmålere nedtages og transporteres til akkrediteret målerlaboratorie i henhold til håndteringsinstruks for hjemtagning af vandmålere. 

2.5 Vurdering af stikprøven

Laboratoriet meddeler resultatet af kontrolmålingen der er 3 mulige resultaer: 

  1. Målerne fungerer lige så godt,som nye målere. Partiet kan fortsat være opsat i 8 år, hvorefter der skal foretages en ny stikprøvekontrol. 
  2. Målerne er ikke helt så gode som nye målere., men dog acceptable.. Partiet kan fortsat være opsat i 4 år, hvorefter der skal foretages en ny stikprøvekontrol. 
  3. Målerne dur ikke. Partiet skal udskiftes inden 1 år.
2.5.1 Kalibreringsflow

Vandmålerne i stikprøven kalibreres ved følgende 3 målepunkter: 

Flow A: ................2 x Qmin

Flow B: .......0,1 - 0,12 x QN

Flow C: ........0,9 - 1,0 x QN

Vandmængden ved Flow A er valgt af vandværket, mens vandmængderne ved Flow B og C fremgår af MDIR nr. 02.36-01 pkt 6.3 

2.5.2 Nøjagtighedskrav til nye og genopsatte vandmålere

Nye vandmålere og vandmålere, der har været nedtaget og genopsættes, skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed: 

Flow A: < 5 %

Flow B: < 2 %

Flow C. < 2 %

2.5.3 Nøjagtighedskrav til vandmålere i drift

Vandmålere i drift (opsatte vandmålere) skal overholde følgende grænser for måleunøjagtighed: 

Flow A: < 10 %

Flow B: < 4 %

Flow C: < 4 % 

2.5.4 Afvigende vandmålere

Vandmålere, der ved kalibrering overskrider grænseværdien for målere i et eller flere af ovennævnte målepunkter (flow) anses for afvigende. 

2.5.5 Godkendelse / forkastelse af partiet

Partiet godkendes, hvis antallet af afvigende målere er mindre end kassationstallet som angivet i tabellen Bilag C

2.6 Konsekvens af stikprøveresultatet

I MDIR nr. 02.36-01, pkt 7. er beskrevet hvilke konsekvenser resultatet af stikprøven giver. 

Såfremt stikprøven overholder kravene som til nye målere som angivet i pkt. 2.5.2, kan det pågældende parti forblive opsat i endnu en hel periode som angivet i pkt. 2.2 før ny stikprøvekontrol

Såfremt stikprøven ikke overholder kravene som til nye målere som angivet i pkt. 2.5.2, men alene kravene til målere i drift, som angivet i pkt 2.5.3, kan målerne forblive opsat i endnu en ½ opsætningsperiode før ny stikprøvekontrol.

Såfremt stikprøven forkastes som angivet i pkt.2.5.5, skal hele partiet nedtages inden 12 måneder.

3 Dokumentation

Sydals Øst Vandforsyning opbevarer udskrifterne af prøveresultaterne fra det akkrediterede målerlaboratorie som dokumentation for den udførte stikprøvekontrol indtil næste stikprøvekontrol foretages eller målerpartiet nedtages.

På udskrifterne noteres konsekvensen af stikprøvekontrollen. 

Resultatet af stikprøven registreres også i edb programmet. 

Testresultatet for den enkelte måler videregives ikke, men kun det samlede testresultat.

4 Ikrafttrædelse og bekendtgørelse

Bestyrelsen har vedtaget dette kontrolsystem for vandmålere i drift på bestyrelsesmøde d. 17. November 1999 

Sydals Øst Vandforsyning har d. 23. november 1999 ved annoncering i husstandomdelt ugeavis orienteret de tilsluttede forbrugere om indførelse af kontrolsystemet, og kontrolmanualen vil være tilgængelig på Sydals Øst Vandforsynings hjemmeside.

Sydals Øst Vandforsyning

Parti nr.

Parti

størrelse

Stikprøve

størrelse

Fabrikat Type Størrelse Qn Årgang Stikprøve år
1 420   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
2 301   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
3 318   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
4 301   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
5 298   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
6 334   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
7 104   Kamstrup Ultralyd   2012 2018
8 232   Kamstrup Ultralyd   2014 2020
9 13   Kamstrup Ultralyd   2015 2021
               
               
               

*) Udskiftning med ny vandmåler.